ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΒΔΟΜΗ 1949

ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ